Andre utvalgte kulturlandskap

Jordbrukslandskapet er skapt av mennesker i samspill med naturen. Bygninger, steingjerder, gravhauger og ferdselsveier er møysommelig bygget. Slåttenger, lyngheier, beitemarker og lauvingslier er blitt til gjennom spesiell bruk av arealer over lang tid, mange steder flere tusen år.

På Statens landbruksforvaltnings hjemmesider får du en oversikt over alle de 22 utvalgte kulturlandskapene.

 SLF sin oversikt

 Se kart over de ulike områdene