'Levende landskap' - Ny serie på NRK1


 NRK sender en serie i fem deler om det norske kulturlandskapet som er i endring. Mange steder er dyrkbar jord gjort om til krattskog fordi ingen har vedlikeholdt jorda. Norge er i ferd med å gro igjen. Heldigvis har det begynt å dukke opp grupper av både geiter, sauer og andre ryddekorps.

Første program ble vist søndag 22. april kl 20.05. på NRK1. Sendte programmer vil også i en begrenset tid kunne sees på nrk.no Nett-TV.

NRK skriver følgende på sine nettsider: ”Dyrkbar jord forvandles til krattskog i løpet av få år. Men det finnes mange gode hjelpere. I det nasjonale forvaltningsapparatet er det gjort utvalg av 22 kulturlandskap som skal få ekstra skjøtsel, og geiter, sauer og andre beitedyr utgjør det aller beste ryddekorps mot gjengroing.”

Lokal innsats nødvendig

NRK henviser til prosjektet Utvalgte kulturlandskap, som ble igangsatt av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Statens landbruksforvaltning (SLF), Riksantikvaren (RA) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fått i oppdrag å forvalte ordningen. 22 landskap er utvalgt. Å skjøtte og ivareta disse landskapene er utfordrende. Takket være eiere og driveres innsats og engasjement i årtier, er landskapene godt ivaretatt. Bare fortsatt bruk kan sikre de utvalgte kulturlandskapene i fremtiden.

Filmteamet fra Nova Vision har besøkt flere av de utvalgte kulturlandskapene, blant annet  Steinssletta, Nordherad og Grinde i Leikanger. De har også deltatt på flere av samlingene for eiere og drivere av de utvalgte kulturlandskapene.