Hurumåsen/Burudåsen naturreservat


 Forvaltningsplan for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat i kommunene Ringerike og Hole foreligger nå. Formålet med fredningen er å bevare et tverrsnitt av de typiske kalkfuruskogsutformingene som finnes på Ringerike.

Hurumåsen/Burudåsen naturreservat ble opprettet 9. juli 1993, men ble midlertidig fredet i 1991. Det har nå et areal på 420 daa. I reservatet finner vi moserike lågurttyper, tørre urterike skogstyper, samt ekstremtørr lavdominert kalkfuruskog. Oppstart av arbeidet med planen ble varslet 19. juni 2009, og en høringsversjon av planen kom ut januar 2012. Forvaltningsplanen er utarbeidet av Fylkesmannen i Buskerud. Planen oppsummer verneverdier og gir en generell områdebeskrivelse. I planene avklares også brukerinteresser og forvaltningsmål. Reservatet er inndelt i seks forvaltningssoner med forslag til bevaringsmål og forvaltningstiltak. Rydding/hogst og gjenåpning av et tidligere naturbeite helt sør på Hurumåsen har fått høyest prioritet.

Les mer om reservatet i relaterte dokumenter.

 Forvaltningsplan for Hurumåsen Burudåsen naturreservat

 Godkjenningsbrev 

[Kilde: Hole kommune]