Det graves på sletta - KUR-anlegg saneres

  De etablerte KUR-anleggene (kloakk uten rør) på Steinssletta fungerer ikke slik de skal. Nå skal de saneres.

Hole kommune har bevilget  midler for å sanere disse og legge kloakken i rør.  Kloakken skal samles fram til Sonerud og deretter pumpes til Steinsalleen for videre pumping til Helgelandsmoen. Det er gjort nødvendige avtaler med grunneierne og entreprenør er valgt. 

Åsmund Pettersen & og Sønn AS har fått jobben og det blir graving i hele vinter. Arbeidene starter i uke 45 og skal etter etter planen være ferdig i uke 13 i 2016. Avsluttende opprydding før våronna. Det tas forbehold om mindre framdriftsendringer. Riggplass for arbeidet er etablert på tomta etter Stein skole.

Framdriftsplan, som viser hvor og når det skal graves, finner du her.