Forvaltningsplan

Denne forvaltningsplanen gjelder for Steinssletta som utvalgt kulturlandskapet i jordbruket. Forvaltningsplanen må slik den nå foreligger bare betraktes som et utkast.

Arbeidet har blitt koordinert av Fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling. Det har vært et tett samarbeid med øvrige fagmyndigheter i fylket, nemlig Fylkesmannens miljøvernavdeling og Buskerud fylkeskommune, kulturminneforvaltningen. I tillegg har Hole kommune, Ringerike kommune, Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og grunneierrepresentanter vært viktige aktører i arbeidet.

Konkret har følgende personer bidratt til utarbeidelsen av forvaltningsplanen:

Fylkesmannen i Buskerud:
- Eirik Kolsrud, landbruks- og næringsavdelingen (koordinator for forvaltningsplanen)
- Pål Morten Skollerud, landbruks- og næringsavdelingen
- Otto Galleberg, landbruks- og næringsavdelingen
- Åsmund Tysse, miljøvernavdelingen

Buskerud fylkeskommune:
- Jørn Jensen, utviklingsavdelingen
- Ellen Anne Pedersen, utviklingsavdelingen

Ringerike og Hole kommune:
- Åge Geir Hanssen, landbrukskontoret
- Eivind Bjerke, landbrukskontoret
- Heidi Skagnæs, landbrukskontoret

Grunneierrepresentanter:
- Jan Fredrik Hornemann, gårdbruker
- Anette Hafnor, gårdbruker

Naviger deg rundt i forvaltningsplanen i menyen på venstresida

 Last ned hele forvaltningsplanen her om ønskelig