3. Utfordringer

3. Utfordringer

Steinssletta er regulert til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen, noe som blant annet vil si at det er forbudt med ny bolig- og fritidsbebyggelse. Kommuneplanen vil dermed fange opp utfordringer knyttet til nedbygging av produktiv jord som ikke er et ledd i stedbunden næring.

Steinssletta berøres i dag av E 16 som en nasjonal trafikkåre. Denne veien kan i fremtiden bli gjenstand for utvidelse og eventuelt endret trasé. I tillegg vil valg av trasé for Ringeriksbanen kunne gripe inn i viktige kulturlandskapselementer i det utvalgte området. Det er ikke gjort noe vedtak i disse sakene, men man kan ikke se bort i fra at dette kan bli en aktuell problemstilling en gang i fremtiden. En viktig utfordring blir dermed å øke bevisstheten om landskapets betydning i planlegging og utvikling av fremtidig infrastruktur.

I dag har nye driftsmetoder, handelsgjødsel, spesialisering m.m. gjort at deler av det gamle kulturlandskapet ikke lenger er interessant å bruke i aktiv drift. Det vil da bli viktig å ta vare på restarealer som ikke blir intensivt drevet. Gjengroing av disse restarealene er en av de største utfordringene i området, som har et begrenset antall gårdsbruk med husdyr. Det å stimulere til aktivt landskapspleie i form av husdyrbeiting bør være en prioritert oppgave, men også skjøtsel av småbiotoper/mindre produktive områder som åkerholmer, åkerreiner, dammer, steingjerder etc. vil være viktig for å opprettholde landskapets kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengeligheten.