4. Visjon og mål

4. Visjon og mål

Målet for forvaltningen av Steinssletta som viktig kulturlandskap er å opprettholde et aktivt jordbruk. Dette vil kunne bidra til å fremme det biologiske mangfoldet, stoppe gjengroingen, opprettholde gamle stier og ferdselsveier, kulturhistorisk verdifulle bygninger og kulturminner i landskapet.

Det er et mål å tilrettelegge for kunnskapsformidling i skole og for innbyggere i distriktet. I tillegg er det et mål å stimulere til landbruksbasert næringsutvikling forankret i den nasjonale utvelgelsen av viktige kulturlandskap. Et bredt spekter av kulturlandskapets elementer og dagens intensive drift er et godt utgangspunkt for å vise den historiske utviklingen og hvordan dagens drift vedlikeholder kulturlandskapet på en bærekraftig måte.

Mål for området:
- stimulere til et fortsatt aktivt landbruk
- ta vare på verdifulle kulturminner/-miljøer, gårdstun, bygninger, m.m.
- fremme biologisk mangfold
- forebygge forfall av uproduktive restarealer i jordbrukslandskapet (åkerholmer, bekkestrenger, gamle havnehager, m.m.)
- opprettholde gamle stier og ferdselsveier
- kunnskapsformidling om området


Dyrking av ringerikspoteter på Vaker. Foto Hilde Bendz.