5. Tiltak - skjøtsel og vedlikehold

Forvaltningsområdet omfatter eiendommer både i Hole og Ringerike, men er i store trekk svært ensartet. Hele området behandles derfor samlet.

5.1 Stimulere til et aktivt landbruk

Rammevilkårene for aktiv drift er optimale fra naturens side i dette området. Det anses derfor ikke å være nødvendig med spesielle tiltak ut over de generelle virkemidlene i landbruket, verken på kort eller på lang sikt, for å sikre et aktivt landbruk.

5.2 Ta vare på verdifulle kulturminner og kulturmiljøer

Innenfor området finnes mange kulturminner, både av lokal og nasjonal interesse.

Dette kan være spesielle gårdsanlegg/bygninger, gamle hustufter/boplasser, grav- hauger/røyser, steingjerder/-murer, hageanlegg, alléer, fegater m.m.

Det er mange store, gamle gårdstun med omfattende bygningsmasse i området. Bygningsmessige tiltak vil derfor være viktig, særlig knyttet opp mot bygninger som ikke lengre har en funksjon i drifta på gården, men som har en historie å fortelle og er viktige elementer i helheten i tunet.

Andre aktuelle tiltak er restaurering av kulturminner, og skjøtsel av omkringliggende arealer/vegetasjon for å fremheve det.

Skjøtsel av automatisk freda kulturminner er fylkeskommunens ansvar, og omfattes ikke av dette.

Tiltak som bidrar til synliggjøring og bruk av slike kulturminner prioriteres.

Strakstiltak:

Fokusere på tiltak for å sikre de mest truede kulturminnene. Dette gjelder bygninger i og i tilknytning til gårdstun, samt andre kulturminner.

Langsiktige tiltak:

Ivaretakelse av resterende kulturminner etter hvert som behovet melder seg.

5.3 Fremme biologisk mangfold og hindre gjengroing av restarealer

Det biologiske mangfoldet er etter mange tiår med ensidig kornproduksjon ikke spesielt rikt, men området har mange mindre og svært interessante biotoper, som det er viktig å skjøtte på en riktig måte. Disse er ofte knyttet til gjenværende restarealer i jordbrukslandskapet, som helt eller delvis har gått ut av drift, og derfor står i fare for å gro igjen. Det er generelt få slike restarealer tilbake, og det er viktig å stimulere til skjøtsel av disse. Restarealene er elementer som beriker kulturlandskapet, samtidig som de er svært viktige for det biologiske mangfoldet.

Aktuelle tiltak er etablering/restaurering og skjøtsel av områder og landskapselementer, som sikrer leveområder og spredningsveier for ville planter og dyr i jordbrukslandskapet. Dette kan være gammel kulturmark ute av drift, åkerholmer, mindre damanlegg med kantsoner, varig plantedekke i tilknytning til vann og vassdrag, eller andre restarealer.

Skjøtsel kan skje ved slått, beiting, rydding eller annen form for jevnlig stell.

Utøvelse av tradisjonell jakt og fiske i området påvirkes ikke av forvaltningsplanen.

Strakstiltak:

Rydde og ta i bruk gamle beiter/havnehager som ikke er i bruk.

Langsiktige tiltak:

Kartlegge og iverksette skjøtsel av andre viktige biotoper/restarealer, herunder fangdammer.

5.4 Ivareta gamle stier og ferdselsveier

Gamle ferdselsveier og stier er viktige elementer i kulturlandskapet. Det er viktig at slike gamle ferdselsårer holdes åpne, både for å holde historien levende, og for å gi allmennheten en mulighet til ferdsel og rekreasjon i jordbrukslandskapet.

Tiltak med formål å restaurere og skjøtte gamle ferdselsveier vil bli prioritert. Slike tiltak vil ofte innebære samarbeid mellom flere grunneiere.

Strakstiltak:

Ruste opp kjente stier og ferdselsveier.

Langsiktige tiltak:

Tilrettelegge for ferdsel i samråd med grunneierne

5.5 Kunnskapsformidling

Tiltak/prosjekter med hensikt å formidle kunnskap om områdets verdier i kulturlandskapssammenheng vil bli prioritert. Slik informasjon kan være knyttet opp mot synliggjøring av spesielle kulturminner, eller i tilknytning til gårdsturisme eller i annen næringsmessig sammenheng.

Strakstiltak:

Markere området fysisk. Lage informasjonsopplegg for dem som ønsker å besøke Steinssletta.