6. Lovverk - status og tiltak

6. Lovverk – status og tiltak

Steinssletta er i kommuneplanene til henholdsvis Hole og Ringerike, satt av til landbruks- natur- og friluftsområde (LNF-område).

I slike områder er det kun tillatt med bygg og anlegg som er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser om tradisjonelt landbruk. Dette er bygninger og anlegg som det av hensyn til driften av primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. På kommuneplannivå er dette lagt ut sammen med området for natur- og friluftsliv slik loven krever. Dette innbærer at det er landbrukslovgivning (som skoglov, jordlov, konsesjonslov etc.) som sammen med lovverket innen natur og friluftsliv som regulerer forholdet mellom landbruk, natur, og friluftsliv i LNF-områdene. Veileder fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet ”Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss” utdyper hvilke tiltak som samsvarer med tradisjonelt landbruk, og hvilke tiltak som ikke er å anse som tradisjonelt landbruk. Fellesfjøs, gårdsutsalg, gårdssagbruk, veksthus med utsalg, dyrepensjonat etc., er eksempler på anlegg som vil være i samsvar med LNF-formålet dersom de er tilpasset størrelsen og ressursgrunnlaget på den landbrukseiendommen de blir etablert på.

Det er omtalt i ny kommuneplanen for Hole at Steinssletta kan bli et spesielt utvalgt kulturlandskapsområde. Kommuneplanen til Ringerike er vedtatt sommeren 2007, så her er ikke arbeidet med spesielt utvalgt kulturlandskapsområde på Steinssletta nevnt. Ringerike kommune opplyser imidlertid at kommuneplanen skal tas opp til rullering snart.

Steinssletta vil ha status som LNF-område i kommuneplanene til begge kommuner uavhengig av arbeidet med spesielt utvalgte kulturlandskap. Dette betyr at det juridisk sett ikke vil komme nye juridiske bestemmelser for dette området som en følge av arbeidet med spesielt utvalgte kulturlandskap.

Innenfor Steinssletta kulturlandskapsområde inngår også Hurumåsen verneområde. Her er det naturvernlovens bestemmelser som gjelder.

De juridiske bestemmelsene for Steinssletta som kulturlandskapsområde følger av kommuneplanens LNF-kategori med bestemmelser i plan- og bygningsloven, og av bestemmelser til kommuneplanen som kommunene har vedtatt.

LNF-kategorien gjør at spredt boligbygging, næringsutbygging (til annet enn landbruk), utbygginger til offentlig formål etc. er i strid med planen. Skal slike formål tillates i LNF-området, krever det regulering til andre formål, eller at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanen. Det er den berørte kommune som vedtar slik regulering, eller eventuelt gir dispensasjon fra planen. Dette gjøres etter at planen har vært til offentlig høring, der parter og andre offentlige myndigheter har vært gitt anledning til å uttale seg.

Det kan være en utfordring å tilpasse bygg og anlegg som er i samsvar med LNF-formålet innenfor et slikt spesielt verdifullt kulturlandskap. Dette skyldes at enkelte slike (større) landbrukstiltak kan ha konsekvenser for kulturlandskapet. Det skal sendes melding om slike landbrukstiltak i samsvar med plan- og bygningsloven § 81, jf § 93. Kommunen må da gå i dialog med vedkommende som søker/sender inn melding om å få til en hensiktsmessig plassering av tiltaket i landskapet, og eventuelt få til en utforming av tiltaket som gjør at det tilpasses landskapet på en god måte. Dette vil være en vurdering som kommunen vil gjøre uansett hvor i LNF-området det er aktuelt med nye/utvidede bygg og anlegg i samsvar med landbruksnæringen.