8. Økonomi og kostnader

  • Utskrift

8.1 Eksisterende ordninger innen kulturlandskapet

Ordningen ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL) kom i 2004. SMIL avløste ordningen STILK (fra 1991), som var en tilsvarende ordning. Finansieringen er over jordbruksavtalen. Disse henholdsvis er og var begge rettet mot restaurering og skjøtsel av jordbrukets kulturlandskap. Primært blir ordningen brukt til engangstiltak. Forskjellen er at kommunene har vedtaksmyndighet for SMIL, mens Fylkesmannen hadde vedtaksmyndighet for STILK.

Regionalt miljøprogram (RMP) kom fra og med 2005. Gjennom RMP er det ulike regionale tilskuddsordninger. Midlene kommer fra jordbruksavtalen. Ideen var – som for SMIL – at vedtaksmyndigheten og utforming av tiltak skulle være lagt nærmere dem den gjelder, i dette tilfelle regionalt nivå, men med utstrakt samarbeid til lokalt nivå. Der vil man ha bedre forutsetninger for å vurdere ønsker og behov. RMP er årlige tilskudd, og er i stor grad en kompensasjon for å drive jorda på en måte som kan være urasjonell, mer kostnadskrevende og gi dårligere avlinger. Men gevinsten er på miljøsiden, med for eksempel mindre erosjon og avrenning (redusert jordarbeiding), og opprettholdelse av et variert landskapsbilde (dyrking av brattlendt kulturlandskap).

Alle bønder som søker produksjonstilskudd (PT), kan søke innenfor en eller begge disse ordningene. I 2007 søkte 56 % av PT-søkerne også en eller flere ordninger innenfor RMP. Dette betyr at alle bønder innenfor ”Utvalgte kulturlandskap i jordbruket” kan søke på lik linje med alle andre. Derimot ligger det ikke i kortene at de skal forfordeles. I så fall må gjeldende praksis endres etter diskusjoner med bl.a. faglagene innen jordbruket og kommunene. Det har i alle år vært bred enighet i Buskerud om de gjeldende ordninger og forvaltningen av dem.

8.2 Kostnadsoverslag

Området omfatter 54 gårdsbruk, de aller fleste inneholder en eller flere eldre bygninger som kan ha behov for vedlikehold, enkelte også mer omfattende istandsetting. Dette gjelder spesielt bygninger som har gått ut av bruk. Her er også kulturminner av ulike slag, som kan trenge vedlikehold, gjerne også gjøres mer tilgjengelige. Som den botaniske registreringen viser er det tidligere beite-/slåttemark med store biologiske kvaliteter i gjengroing flere steder. Det er ønskelig å rydde disse arealene, for siden å ha årlig vedlikehold i form av slått eller beite. Vedlikehold av fangdammer er også tiltak som kommer inn under dette.

Sammen med kommunene har vi behandlet alle eiendommer innenfor det utvalgte område og sett på ulike behov for tiltak innenfor ordninger vi i dag har i SMIL og RMP. Vi har vurdert alle aktuelle tiltak for både utbedringer og restaureringer så vel som vedlikehold og årlige kostnader. Det er brukt normtall fra de forskjellige ordninger som er vanlig i Buskerud. Alt er satt opp i regneark for å få en totaloversikt.

Tabell: Kostnadsoverslag per år for Steinssletta (kostnadsoverslaget er gjort i et tiårs perspektiv, der det forutsettes at det blir tatt en tidel hvert år).8.3 Tilskuddsmidler til området i dag

8.3.1 Regionale miljøtilskudd (RMP)

Det ble i 2007 gitt kr. 2 800 til vedlikehold av syv fangdammer. I 2007 var det ingen som hadde full restaurering – dvs tømming for slam, eventuelt nyplanting av aktuelle grasarter i dammen med mer – kun skjøtsel rundt. I løpet av tiårsperioden forutsetter vi at alle må tømmes minst en gang, derfor beløpet på kr 12 500.

Til pleie/skjøtsel av kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet ved hjelp av beitedyr, ble det i 2007 gitt kr. 9 300.

Totalt ble det brukt kr 21 800 av RMP-midler innenfor ”Steinssletta”. Her kan det være muligheter for noe økt tilskudd dersom ordningen tilpasses og de aktuelle bønder er villige til å gjøre en innsats.

8.3.2 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

I 2006 fikk Hole totalt kr. 170 000. Av dette ble kr. 36 000 brukt til gjerding rundt et av beiteområdene nevnt over og kr 6 000 til restaurering av et stabbur, totalt kr. 42 000. Av Ringerikes kr 620 000 ble kr 59 000 brukt til restaurering av en driftsbygning.

I 2007 var Holes andel av SMIL kr 121 900. Derav ble kr 70 000 brukt til å anlegge en ny fangdam, mens resten gikk til velkvalifiserte tiltak andre steder i kommunen. Ringerike fikk kr 741.600, som ble brukt andre steder enn Steinssletta.

I 2008 disponerer Hole kr 160 000, og Ringerike kr 630 000. Det ser ikke ut til at noen grunneiere innenfor Steinssletta får SMIL-tilskudd i år.

8.4 Mulig fremtidig bruk av RMP og SMIL for Steinssletta

Dersom Steinsletta blir prioritert, kan en noe større andel av de disponible midlene brukes der. Totalt snakker vi for 2007 om kr 130 000. For 2008 kan det anslås til ca kr 150 000.

Likeså kan Hole/Ringerike få en noe større andel generelt, ut fra den stadig omtalte spissingen av midler. I Buskerud har vi spisset midler mot tiltak over hele fylket, men da tiltak som vi i dag kan glede oss over gir allsidige og varierte opplevelser uansett hvor vi ferdes. Summen av tiltakene gir et meget godt helhetsinntrykk, og har vært målet i alle år.

Hvis vi nå får et eget ”utstillingsvindu” – og det i et område med både stor gjennomgangs-trafikk og lokal befolkning, vil det allikevel kunne forsvares at dette prioriteres noe.

8.5 Kriterier og utmålingsregler for særskilte midler til Steinssletta

Steinssletta preges av et stort behov for restaurering av bygninger, ikke minst fordi svært mange ligger godt synlig fra store gjennomfartsveier. Vi vil derfor foreslå en kvadratmeterpris som ligger på det nivå Statistisk sentralbyrå bruker.

I Buskerud har vi helt fra den gamle STILK-ordningen kom, brukt en tilskuddsats på 25 % av totalt kostnadsoverslag. Med et årlig behov på gjennomsnittlig kr 1 563 100, betyr det et minimumsbehov på kr. 390 000/år. Hertil kommer drift- og vedlikeholdskostnader på årlig kr 160 500. Her vil det ligge en del kostnader vi normalt ikke ville tatt med i verken RMP eller SMIL, dvs. full egendekning. Derfor vil vi anslå behovet til kr 100 000. Her vil det bli en blanding av priser per da rydding til anslagsvis kr 1500 og timepris til kr. 300/t når det er vedlikehold av bygninger og stier.